I Forgot

I Forgot My Gender

A man says I forgot my gender…”